Term of Services

Update : 30/03/20 09:46

ข้อกำหนดการให้บริการ

ข้อตกลงการใช้งาน ID เกม

การเชื่อมต่อ Facebook ID, Google ID, Apple ID, สร้าง Guest ID (ต่อไปนี้เรียกว่า “ID เกม”) ที่นำไปใช้เล่นเกมมือถือในเครือของบริษัทอิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ให้เป็นไปตามวิธีการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ผู้ใช้ ID เกมเชื่อมต่อเข้าใช้บริการเกม (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่บริษัทฯ ร้องขอเท่านั้น หากทีมงานตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการทุกกรณี

ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศไว้

กรณีที่มีความผิดปกติใดๆ ในการใช้บริการเกิดขึ้น อาทิ
4.1 การใช้โปรแกรมช่วยเล่น
4.2 มีเจตนาหลอกลวงผู้ใช้บริการอื่นให้เกิดความเสียหาย
4.3 มีกรณีพิพาทหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการอื่น
ผู้ใช้บริการมีความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ระงับการใช้งาน ID เกม ทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์จากตัวเกมในทุกกรณี เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า รวมไปถึงกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

การกระจายข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือตัวบุคคล มีโทษระงับการให้บริการ 3 วัน หรือดำเนินคดีตามกฏหมายขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น

กฎ กติกา มารยาทในการเล่นเกม

การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

1.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการตั้งชื่อตัวละคร (Character Name), การตั้งชื่อสมาคม (Guild Name) หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

1.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการสนทนาภายในช่องสนทนาทั้งหมดภายในเกม (Chat) รวมถึงการประกาศข้อความ หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เกม เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลา 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลาถาวร

1.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้คำพูดในการสนทนาหรือการประกาศที่เป็นลักษณะการส่งเสริม ยุแหย่ ชี้นำ ล่อลวง เพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม มีผลต่อความมั่งคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกระทำผิดอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและตัวเกม หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เกม เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลา 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลาถาวร

1.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ช่องสนทนา (Chat) ด้วยการส่งข้อความสนทนาหรือการประกาศซ้ำๆ ต่อเนื่องกันเพื่อมีเจตนาก่อกวนไม่ให้ผู้ใช้บริการอื่นสามารถใช้งานช่องสนทนา (Chat) นั้นได้ตามปกติ (Flood Message) หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะมีการตักเตือนก่อน ครั้งที่ 2 ขึ้นไปจะถูกระงับไอดีการให้บริการชั่วคราว

การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการพนัน ภายในเกม

2.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการซื้อขายหรือมีเจตนาซื้อขายหน่วยเงินภายในเกม (Crystal, Gold) และไอเทมภายในเกม โดยแลกเปลี่ยนกับหน่วยเงินจริง ภายในตัวเกมโดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อตรงๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อขายหน่วยเงินภายในเกม(Crystal, Gold) หรือไอเทมภายในเกม เช่น ขายขนม 15 บาท ขายมาม่า 50 บาท หรือประโยครูปแบบใดก็แล้วแต่ที่ส่อถึงเจตนา หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

2.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการซื้อหรือขายหรือมีเจตนาที่จะซื้อหรือจะขาย ID เกม และข้อมูลตัวละคร รวมทั้งห้ามใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อตรงๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อหรือขาย ID เกม และข้อมูลตัวละคร หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

2.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบสิทธิ์การเข้าถึง ID เกมของตนเองให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่นด้วยความเต็มใจหรือความไม่ระมัดระวังก็ตาม ทางผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของ ID เกม ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและความเสียหายทั้งหมดของ ID เกมของตนเองแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงรับโทษต่างๆ ที่ทางทีมงานได้ระบุไว้

2.4 การทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามภายในเกม อาทิ การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนไอเทมกับผู้ใช้บริการอื่นโดยใช้หน่วยเงินภายในเกม (Crystal, Gold) โปรดใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบ หากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

2.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบ ให้ยืม โอนไอเทมแก่ผู้ใช้บริการอื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น


การใช้โปรแกรม ’โกง’ และโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกม

3.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ทำการโฆษณา แจกจ่าย ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่ผิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมโกง โปรแกรมที่ช่วยดัดแปลงข้อมูลเกม หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกมที่ไม่เกี่ยวข้องเกมมือถือในเครือของบริษัทฯ หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

3.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ดัดแปลงแก้ไข ข้อมูล Data ดั้งเดิมของตัวเกมในทุกกรณี หรือ ใช้งาน Data ซึ่งไม่ตรงกับที่ทางบริษัทฯ ให้บริการ ไม่ว่าการดัดแปลงนั้นจะส่งผล หรือไม่ส่งผลต่อผู้เล่นท่านอื่นก็ตาม หากพบการกระทำผิดฝ่าฝืน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ ID เกมดังกล่าว เป็นระยะเวลา 7 วัน (สำหรับไอดีที่ถูกโทษแบนถาวรเนื่องด้วยการกระทำผิดกฏในข้อ 3.3 ก่อนหน้านี้ สามารถยื่นเรื่องขอปลดแบนได้โดยติดต่อทีมงานทาง Live Chat)

3.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามเพื่อดักจับข้อมูลของผู้ใช้บริการรายอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร และดำเนินคดีตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
กฎ กติกาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอื่นๆ ภายในเกม


4.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้ Bug ใดๆ ก็ตามที่ผิดปกติภายในเกม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ส่งผลเสียต่อระบบเกมและผู้ใช้บริการอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

4.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือใช้ความสามารถของ Skill เพื่อกลั่นแกล้ง หรือขัดขวางรวมถึงสร้างอุปสรรคแก่ทีมงานในระหว่างปฏิบัติงาน หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เกม เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลา 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลาถาวร

4.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแอบอ้างหรือมีเจตนาแอบอ้างตัวเป็นทีมงาน หรือกล่าวถึงในลักษณะอวดอ้างว่ารู้จักทีมงานเกม หรือทีมงานบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตามของผู้ใช้บริการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นและบริษัทฯ หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวรและอาจดำเนินคดีตามกฎหมาย

4.4 ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการเกี่ยวกับกรณี Hack ID / ตัวละครหาย / Item หาย และขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการในส่วนของการมอบหลักฐานการระงับ ID และปลดแบน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามหมายเหตุ

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการกระทำผิดตามกฎที่ทีมงานระบุไว้ ทางทีมงานสามารถดำเนินการลงโทษได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ใช้บริการตกลง และยินยอมให้การตัดสินของทีมงานยึดตามหลักฐานที่ผู้ใช้บริการอื่นที่ได้รับความเสียหายจัดส่งให้ในรูปแบบ Video Clip เท่านั้น โดยทีมงานจะพิจารณาตามความชัดเจนที่ปรากฏในหลักฐานที่ได้รับ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการส่งหลักฐานในรูปแบบ Video Clip ที่มีการตัดต่อ ดัดแปลง หรือส่งหลักฐานเท็จเพื่อเจตนาใดๆ ก็ตามที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการอื่นเสียหาย ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการลงโทษทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรเก็บข้อมูล ID และ Password ของตนเองเป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง ซึ่งเจ้าของ ID ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่ทีมงานต้องดำเนินการเข้าตรวจสอบไอดีหรือตัวละครของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ความร่วมมือแก่ทีมงาน หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งมีการขัดขวางหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติงานของทางทีมงาน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษตามกฎที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

เมื่อผู้ใช้บริการสมัคร ID เกมเสร็จสิ้น ถือเป็นการยินยอมรับกฎ กติกาตามที่ทางทีมงานได้กำหนดไว้ทุกประการ และยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษหากผู้ใช้บริการทำผิดกฎ กติกาที่ได้ระบุไว้

หากผู้ใช้บริการละเมิดกฎ กติกาการใช้งานไม่ว่าเกมใดๆ ของทางบริษัทฯจนเป็นเหตุให้ถูกระงับการให้บริการ ID เกมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ใช้บริการเข้าใจและยินยอมกับกฎ กติกา มารยาทที่ทางทีมงานระบุไว้ทุกประการ และหากผู้ใช้บริการรับโทษจากการทำผิดกฎ กติกาข้อใดข้อหนึ่ง จนเป็นเหตุให้ต้องถูกระงับไอดีทั้งชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ