Patch Note ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
Update : 26/05/22 14:17

► Content Update

   ▪️ เปิดหอคอยชั้น 251-300   ▪️ เปลี่ยนเพลงและรูปหน้าจอล็อกอิน► Content Update
   ▪️ ปิดกิจกรรม WorldBoss "Genie"