Patch Note ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
Update : 22/07/21 14:00

► Bug Note

  • ปัญหาสกิล Holy Help ของ Crusader ไม่แสดงผล ทางทีมงานตรวจสอบพบว่าสกิลแสดงผลถูกต้องตามปกติ แต่คำอธิบายสกิลมีการตกหล่น ซึ่งคำอธิบายสกิลจะถูกแก้ไขให้ตรงกับความสามารถของสกิลหลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในสัปดาห์หน้า (29 ก.ค. 64)  ※ คำนวนจากค่า Max HP ของตัวละคร


  • ลูกศรใน Guild Dungeon Broken Shipwreck, Cave of Reincarnation และ Temple of Greed ขณะนี้พบปัญหาแสดงผลทิศทางไม่ถูกต้อง ปัญหาดังกล่าวจะถูกแก้ไขให้เป็นปกติหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในสัปดาห์หน้า (29 ก.ค. 64) เช่นกันค่ะ


► Content Update

▪️ เกี่ยวกับ Infinite Tower
  • ขยาย Infinite Tower เป็น 250 ชั้น และปรับรางวัลที่จะได้รับจาก Infinite Tower
▪️ เกี่ยวกับ Guild Dungeon
  • เปิด Guild Dungeon 4: Broken Shipwreck
     - ใช้ 1,200 Moonstone ในการเปิด
     - สมาชิกกิลด์สามารถเข้าร่วมได้สูงสุด 30 คน
     - มอนสเตอร์ในกิลด์ดันเจี้ยนจะมีเลเวลตั้งแต่ 121~130 และจะให้ค่าประสบการณ์มากกว่ามอนสเตอร์ในแผนที่ทั่วไป 2 เท่า (เทียบจากมอนสเตอร์ในระดับเลเวลเดียวกัน)
     - หลังเปิดแล้ว ดันเจี้ยนจะมีระยะเวลาคงอยู่ 30 นาที หลังจากครบ 30 นาทีแล้ว ดันเจี้ยนจะปิดลง และจะสามารถเปิดได้อีกครั้งหลังผ่านไป 24 ชั่วโมง
  • เปิด Guild Dungeon 5: Cave of Reincarnation
     - ใช้ 2,000 Moonstone ในการเปิด
     - สมาชิกกิลด์สามารถเข้าร่วมได้สูงสุด 30 คน
     - มอนสเตอร์ในกิลด์ดันเจี้ยนจะมีเลเวลตั้งแต่ 131~140 และจะให้ค่าประสบการณ์มากกว่ามอนสเตอร์ในแผนที่ทั่วไป 2 เท่า (เทียบจากมอนสเตอร์ในระดับเลเวลเดียวกัน)
     - หลังเปิดแล้ว ดันเจี้ยนจะมีระยะเวลาคงอยู่ 30 นาที หลังจากครบ 30 นาทีแล้ว ดันเจี้ยนจะปิดลง และจะสามารถเปิดได้อีกครั้งหลังผ่านไป 24 ชั่วโมง
  • เปิด Guild Dungeon 6: Temple of Greed
     - ใช้ 2,500 Moonstone ในการเปิด
     - สมาชิกกิลด์สามารถเข้าร่วมได้สูงสุด 30 คน
     - มอนสเตอร์ในกิลด์ดันเจี้ยนจะมีเลเวลตั้งแต่ 141~150 และจะให้ค่าประสบการณ์มากกว่ามอนสเตอร์ในแผนที่ทั่วไป 2 เท่า (เทียบจากมอนสเตอร์ในระดับเลเวลเดียวกัน)
     - หลังเปิดแล้ว ดันเจี้ยนจะมีระยะเวลาคงอยู่ 30 นาที หลังจากครบ 30 นาทีแล้ว ดันเจี้ยนจะปิดลง และจะสามารถเปิดได้อีกครั้งหลังผ่านไป 24 ชั่วโมง
▪️ เกี่ยวกับ Costume
  • เพิ่มฟังก์ชันการขายคอสตูมจำนวนมาก จากการตั้งค่าโดยใช้ฟิลเตอร์กรอง โดยสามารถเลือกประเภทของคอสตูมที่ต้องการขายได้ที่ "Auto Put Setting" ทางช่องตัวเลือกด้านซ้ายของหน้าเมนูการขาย    โดยการตั้งค่าคอสตูมที่ต้องการขาย จะสามารถเลือกได้ 9 ประเภท คือ Costume Set, Costume Face, Costume Glasses, Costume Mask, Costume Waist Decoration, Costume Wing, Costume Hair, Costume Hat และ Costume Headdress    ผู้เล่นสามารถเลือกกรองคอสตูมที่ต้องการขายได้ โดยไม่ต้องกดซ้ำหลายครั้งผ่านทางเมนูนี้ โดยการเลือกตัวเลือกจะเป็นการนับรวมจำนวนคอสตูมประเภทนั้นๆทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวละครของท่าน

    หลังจากเลือกตั้งค่ากรองคอสตูมที่ต้องการขาย และบันทึกการตั้งค่าแล้ว ให้คลิกที่ "Auto Put" ระบบจะคำนวณคอสตูมที่ได้เลือกไว้ตามการกรองและจำนวน Topaz ที่จะได้รับหลังการขาย ท่านสามารถแก้ไขตัวเลือกการตั้งค่า หรือนำคอสตูมที่ไม่ต้องการขายออกได้ตลอดเวลาในขั้นตอนนี้

    เมื่อยืนยันแล้วให้คลิกที่ "ขาย" เพื่อขายคอสตูมที่ได้เลือกไว้ ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ คอสตูมที่ท่านเลือก จะถูกขายไปตามฟิลเตอร์ตัวเลือกที่ท่านตั้งไว้โดยอัตโนมัติ
▪️ เกี่ยวกับ Pet และ Vehicle
  • เพิ่มฟังก์ชันการขายสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงจำนวนมาก จากการตั้งค่าโดยใช้ฟิลเตอร์กรอง โดยสามารถเลือกสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงที่ต้องการขายได้ที่ "Auto Put Setting" ทางช่องตัวเลือกด้านซ้ายของหน้าเมนูการขาย    การตั้งค่าสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงที่ต้องการขายสามารถเลือกได้โดยแบ่งเป็นเกรด ได้แก่ C, B, A, S และ RS


 ※ หมายเหตุ: ตัวเลือกเกรด P ไม่สามารถใช้งานได้ และจะถูกนำออกจากเมนูหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในสัปดาห์หน้า (29 ก.ค. 64)

    ผู้เล่นสามารถเลือกกรองสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงที่ต้องการขายได้ โดยไม่ต้องกดซ้ำหลายครั้งผ่านทางเมนูนี้ โดยการเลือกตัวเลือกจะเป็นการนับรวมจำนวนสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงเกรดนั้นๆทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวละครของท่าน

    หลังจากเลือกตั้งค่ากรองสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงที่ต้องการขาย และบันทึกการตั้งค่าแล้ว ให้คลิกที่ "Auto Put" ระบบจะคำนวณสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงที่ได้เลือกไว้ตามการกรองและจำนวน Topaz ที่จะได้รับหลังการขาย ท่านสามารถแก้ไขตัวเลือกการตั้งค่า นำสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงที่ไม่ต้องการขายออกได้ตลอดเวลาในขั้นตอนนี้
    เมื่อยืนยันแล้วให้คลิกที่ "ขาย" เพื่อขายสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงที่ได้เลือกไว้ ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ สัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงที่ท่านเลือก จะถูกขายไปตามฟิลเตอร์ตัวเลือกที่ท่านตั้งไว้โดยอัตโนมัติ
▪️ เกี่ยวกับการตั้งค่าในเกม
  • เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่า "การทำเควสต์หลักโดยอัตโนมัติ" ในเมนูระบบ เมื่อเปิดใช้งาน ระบบจะทำ Main Quest ให้เองโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงจะรับรางวัลตอบแทนจากเควสต์ให้ด้วยเช่นกัน


  • เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่า "อนุญาตคำเชิญขอแต่งงาน" และ "อนุญาตคำเชิญรับเป็นบุตร" หากเปิดจะเป็นการเปิดรับคำขอตามปกติ แต่หากปิดตัวละครอื่นจะไม่สามารถส่งคำขอแต่งงาน และไม่สามารถส่งคำขอเป็นบุตรมายังตัวละครของท่านได้


  • เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่า "อนุญาตป๊อปอัพคำเชิญขอแต่งงาน" เมื่อเปิดจะแสดงผลป๊อปอัพคำขอแต่งงานที่กลางหน้าจอ หากปิดคำขอจะไม่ขึ้นป๊อปอัพกลางหน้าจอ แต่ยังคงแสดงผลในหน้าต่างเมนูแชทตามปกติ
▪️ เกี่ยวกับระบบอื่นๆ
  • ปลดล็อคเลเวลขั้นต่ำในการทำ Sub Quest จากปกติในบางเควสต์จะมีการจำกัดเลเวลขั้นต่ำ ปรับให้สามารถทำได้เลยโดยไม่จำกัดเลเวล
  • นำเงื่อนไขจำกัดเลเวลในการใช้งาน World Chat ออก จากเดิมจะสามารถใช้ได้เมื่อเลเวล 30 ปรับให้สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่เลเวล 1
  • เพิ่มฟังก์ชันแจ้งเตือนคอนเทนต์ที่ต้องเข้าใช้งานตามเวลาที่กำหนด โดยจะแสดงการแจ้งเตือนก่อนเข้าใช้งาน 10 นาที และเวลาคงเหลือของทั้งหมด 6 คอนเทนต์ ได้แก่ World Boss, Arena, Guild PVP, Siege War, Battle Royale และ Field Boss แต่สำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในกิลด์ จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนของ Guild PVP และ Siege War ※ หมายเหตุ: การแจ้งเตือนเวลาก่อนเริ่ม และเวลาคงเหลือของ Field Boss จะแสดงผลเฉพาะในแผนที่ที่ตัวละครของท่านอยู่เท่านั้น


► รายการแก้ไขปัญหา

  • แก้ไขบัคสกิล Reflection ของ Dark Wizard ไม่ทำงาน แก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ