Patch Note ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
Update : 13/05/22 14:01

► Content Update
  • เพิ่มจำนวนขั้นต่ำของการตั้งแลกเปลี่ยนในตลาดกลางเป็น 20 Crystal
  • ปิด Event และ NPC กิจกรรมสงกรานต์

► World Boss Update (13 - 26 พ.ค. 65)
  • เปิด World Boss "Genie" (Lv.100) รอบเวลา 12.00 ~ 12.10 น. และรอบเวลา 19.00 ~ 19.10 น.
  • เมื่อชนะบอส Genie จะมีโอกาสดรอปไอเทมกิจกรรม Mini Shooting Star (7 days)▪️ Bug Fix
  • แก้ไขสเตตัส Costume Priest ให้ถูกต้อง